OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO SP. Z O.O. W ŻYRARDOWIE

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

a)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

b)  niekaralność za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, 1517) oraz art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, 2320), jak również niepodleganie innym ograniczeniom określonym w przepisach prawa lub zakazom zajmowania stanowisk w zarządach spółek prawa handlowego

c)  co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym

d)  wykształcenie wyższe

e)  znajomość przepisów prawa niezbędnych w pełnieniu funkcji prezesa spółki, a w szczególności: kodeksu spółek handlowych, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prawa zamówień publicznych

2. WYMAGANIA POŻĄDANE

a)  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (prezes spółki prawa handlowego, w szczególności o profilu medycznym lub dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej);

b)  znajomość zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych

c)  umiejętność radzenia sobie ze stresem i pracy pod presją czasu

d)  umiejętność kierowania zespołem

e)  umiejętności menadżerskie

f)  umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność Spółki

3. WYMAGANE DOKUMENTY
OD KANDYDATÓW WYMAGA SIĘ ZŁOŻENIA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

a)  życiorys (CV) lub kwestionariusz osobowy zawierające w szczególności takie dane jak: imię i nazwisko, PESEL, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, wykształcenie, przebieg kariery zawodowej

b)  kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów, o których mowa w punkcie 1 lit. c) i d)

c)  podpisane własnoręcznie oświadczenia w sprawach, o których mowa w punkcie 1 lit. a), b) i e)

d)  podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji: Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1) zwane dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie, zwaną dalej „Administratorem” moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.

e)  kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. są zobowiązani dołączyć informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.)

f)  fakultatywnie inne dokumenty potwierdzające spełnianie któregokolwiek z wymagań niezbędnych lub pożądanych

4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie wraz z. adnotacją:

„Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu CZMZ Sp. z o.o.”

w terminie do dnia 06.04.2021 roku, do godz. 14.00 w sekretariacie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie (dalej zwane w ogłoszeniu: „CZMZ Sp. z o.o”), ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

5. INNE INFORMACJE

a)  postępowanie kwalifikacyjne na ww. stanowisko obejmować będzie: – analizę złożonych dokumentów pod kątem kompletności i zgodności z wymogami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu

– rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną przez komisję konkursową

b)  wyłoniony w toku postępowania kandydat, przed powołaniem przez Radę Nadzorczą,zobowiązany będzie: – dostarczyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego – zrezygnować z pełnienia funkcji, które kolidowałyby z możliwością pełnienia funkcji Prezesa Zarządu CZMZ Sp. z o.o

c)  rekomendowanie kandydata przez komisję konkursową nie może stanowić podstawy roszczenia o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu CZMZ Sp. z o. o. ani o nawiązanie stosunku pracy, czy innego stosunku prawnego

d)  ustalenia komisji konkursowej nie są wiążące dla Rady Nadzorczej CZMZ Sp. z o.o.

e)  Rada Nadzorcza CZMZ Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydata

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia postępowania konkursowego reguluje uchwała nr 133/VII ZW/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. z dnia 18.02.2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinny spełniać kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu oraz określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO SP. Z O.O. W ŻYRARDOWIE
Przewiń na górę