RODO

KLAUZULA RODO

Szanowny Pacjencie!

Na podst. Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/ Pana Danych Osobowych jest: 

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 30 reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Pana Marcina Plutę.   

2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres e – mail: iodo@szpitalzyrardow.pl  

3. Celem przetwarzania Pana / Pana danych osobowych jest:

diagnoza medyczna, zapewnienie opieki zdrowotnej, leczenie, profilaktyka zdrowotna , zarządzanie usługami opieki zdrowotnej w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem

5. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych. 

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, kryteria ustalania tego okresu:

Zgodnie z przepisami prawa

8. Kategorie i zakres przetwarzanych danych:

Kategorie i zakres przetwarzanych danych osobowych wynikają z przepisów prawa

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

1. Żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą,

2. Sprostowania, uzupełnienia danych, które jej dotyczą,

3. Otrzymania kopii danych osobowych, które jej dotyczą, podlegających przetwarzaniu.

4.  Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

10. Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849)

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.);

4. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790)

5. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 479)

6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711)

Przewiń na górę