Realizacja projektu: „Rozwój e-usług medycznych w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie”

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp z o.o. w Żyrardowie zrealizowało projekt pt: „Rozwój e-usług medycznych w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału na Mazowszu” Działania 2.1 „E-usługi” Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zasadniczym celem nowej inwestycji w CZMZ w Żyrardowie jest rozwój e-usług medycznych świadczonych mieszkańcom Żyrardowa oraz powiatu żyrardowskiego. Projekt zlokalizowany w powiecie żyrardowskim, w strefie zagrożenia wykluczeniem cyfrowym, zakłada zwiększenie dostępu mieszkańców do e-usług, poprzez doposażenie i modernizację infrastruktury informatycznej placówki oraz wdrożenie wysoce funkcjonalnego, zintegrowanego systemu informatycznego służącego pełnej obsłudze zdarzeń medycznych i administracyjnych.

Wdrożenie systemu informatycznego oraz związanych z nim platform e-usług medycznych umożliwi osiągnięcie następujących efektów oraz wprowadzenie następujących nowych rozwiązań funkcjonalnych:

  • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
  • Integracje systemów informatycznych z platformą P1, P2.
  • Ucyfrowienie wyników badań.
  • Usprawnienie zarządzania jednostka oraz zasobami ludzkimi poprzez lepszą identyfikację powstałych kosztów oraz pracy personelu.
  • Zabezpieczenie zgodnie z normami gromadzonych w placówce danych.
  • Usprawnienie komunikacji zewnętrznej z placówką oraz pomiędzy partnerami projektu poprzez komunikację elektroniczną.
  • Usprawnienie komunikacji wewnętrznej w celu poprawy jakości wykonywanych procedur.

Wprowadzonych zostanie 8 e-usług, rozumianych jako usługi świadczone w sposób zautomatyzowany poprzez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji – adresowanych do użytkownika zewnętrznego – pacjenta – mieszkańca regionu (7 e-usług), jak również personelu szpitala – użytkownika wewnętrznego (1 e-usługa). Projekt realizowany jest w partnerstwie z trzema podmiotami, z których każdy, podobnie jak wnioskodawca, świadczy usługi w sektorze opieki zdrowotnej w ramach kontraktów z NFZ.

Całkowita wartość projektu: 4 661 124,00 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 3 728 899,20 zł

Realizacja projektu: „Rozwój e-usług medycznych w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie”
Przewiń na górę