BIP
Facebook

Izba Przyjęć

Izba Przyjęć
Lekarz koordynujący: Tomasz Kwiatkowski
Pielęgniarka koordynująca: Elżbieta Wielogórska

Numer telefonu: 46 854 33 25

Izba Przyjęć jest komórką organizacyjną CZMZ Sp. z o.o. Pracuje w trybie ciągłym. W skład personelu pracującego w Izbie Przyjęć wchodzi lekarz, 9 pielęgniarek 7, ratowników medycznych oraz rejestratorka medyczna.

Izba Przyjęć składa się z:

 • Rejestracji,
 • Poczekalni,
 • Sali reanimacyjno-obserwacyjnej,
 • Gabinetów lekarskich (chirurgicznego, zabiegowego, dziecięcego i internistycznego).

W Izbie Przyjęć znajduje się wyposażenie pozwalające na podejmowanie czynności ratujących życie. Wyposażenie pomieszczeń Izby Przyjęć jest dostosowane do potrzeb związanych z rodzajem udzielanych świadczeń. Chorzy w stanie zagrożenia życia przyjmowani są poza kolejnością.

Izba Przyjęć Szpitala przyjmuje pacjentów:

 • Zgłaszających się na podstawie skierowania od lekarza,
 • Przywiezionych przez Zespół Ratownictwa Medycznego,
 • Zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

Do zadań Izby Przyjęć należy:

 • Rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, system e-WUŚ,
 • Zapewnienie zbadania przez lekarza dyżurującego,
 • Objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków,
 • Przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji,
 • Udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi niezakwalifikowanemu do hospitalizacji,
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej.

Udając się do Szpitala, należy zabrać między innymi:

 • Skierowanie do szpitala,
 • Dowód tożsamości (np. dowód osobisty),
 • Dokumentację medyczną, karty informacyjne, wyniki badań,
 • NIP pracodawcy lub własny (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej),
 • Spis przyjmowanych leków,
 • Leki własne specjalistyczne.

Przy trybie pilnym brak powyższych dokumentów nie stanowi przeszkody w przyjęciu do szpitala. Tryb pilny polega na natychmiastowym przyjęciu na dany oddział ze względu na nagłe pogorszenie się Państwa stanu zdrowia i o tym decyduje bezpośrednio lekarz z Izby Przyjęć.