BIP
Facebook

Personel medyczny

 Personel Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.

 

Dyrektor ds. Lecznictwa
Dr n. med. Cezary Chmielecki

Dyrektor ds. Lecznictwa organizuje i prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiada za obsadę personelu lekarskiego i innego personelu medycznego. Dba o prawidłowy poziom opieki lekarskiej, dokonuje także okresowej analizy i oceny pracy podległego personelu. Odpowiada za jakość i rzetelność wykonywanych usług medycznych.  Sprawuje nadzór nad pracą lekarzy odbywających dokształcenie lub staż i studentów odbywających staż przeddyplomowy lub praktyki studenckie. Nawiązuje i utrzymuje współpracę z innymi podmiotami leczniczymi. Współpracuje z instytucjami kształcenia i doskonalenia zawodowego w celu zapewnienia warunków dla potrzeb szkolenia, odbywania praktycznej nauki zawodu oraz możliwości prowadzenia badań w zakresie opieki pielęgniarskiej i zarządzania w pielęgniarstwie.

 

Naczelna Pielęgniarka
mgr Dorota Sulikowska

Naczelna Pielęgniarka jest odpowiedzialna za zagwarantowanie kompleksowej, profesjonalnej opieki pielęgniarskiej i położniczej w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie, jest zwierzchnikiem personelu pielęgniarskiego, położniczego, ratowników medycznych  i personelu pomocniczego. Określa ilość, rodzaj i warunki osiągania pożądanej jakości świadczeń, uwzględniając cele i zadania podmiotu leczniczego. Pełniła również funkcję Koordynatora ds. Jakości.

 

Specjalista ds. higieny i epidemiologii
Edyta Kordiał-Stawicka

Organizuje i wpływa na prawidłową realizację zadań z zakresu zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych, opracowuje roczne plany pracy zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, kontroli wewnętrznych i szkoleń. Odpowiada za tworzenie procedur i instrukcji dotyczących zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Przeprowadza kontrole wewnętrzne dotyczące przestrzegania procedur i instrukcji. Przeprowadza szkolenia dla personelu medycznego z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych. Monitoruje, ocenia i analizuje stan sanitarno – epidemiologiczny szpitala, prowadzi rejestry zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych.

   
Ordynatorzy i kierownicy oddziałów
Ordynatorzy i Kierownicy poszczególnych oddziałów Centrum zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie sprawują nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu diagnostycznego i leczniczego, kierują oddziałem przy pomocy pielęgniarki oddziałowej. Organizują pracę zespołu lekarsko-pielęgniarskiego. Ordynator (Kierownik) odpowiada za opracowywanie zasad diagnozowania i leczenia chorych zgodnie z aktualną wiedzą medyczna, możliwościami technicznymi, umiejętnościami personelu oraz wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia. Ordynator sprawuje nadzór nad przestrzeganiem procedur przy przyjęciu pacjentów do oddziału, udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z potrzebami pacjentów,  sprawuje nadzór nad prowadzeniem na bieżąco obowiązującej  w oddziale dokumentacji medycznej a także realizuje zadania z zakresu promocji zdrowia.
 

Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Maciej Pawlina - specjalista położnictwa i ginekologii

 

Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych
dr n. med. Cezary Chmielecki - specjalista chorób wewnętrznych

 

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej
dr n. med. Tomasz Matyjas - specjalista chirurgii ogólnej

 

 

po. Ordynatora oddziału Medycyny Paliatywnej
Ewa Lenkiewicz - specjalista onkologii klinicznej i medycyny paliatywnej
  Ordynator pododdziału Neonatologicznego
Maria Sikorska – pediatra, specjalista neonatolog
  Ordynator Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
Klaudia Turała-Pawlik - specjalista rehabilitacji medycznej
  Kordynator Oddziału Reumatologicznego
Beata Bielecka- lekarz specjalista reumatolog
  Ordynator oddziału Neurologicznego
Beata Bielecka- lekarz specjalista reumatolog
Ordynator oddziału Pediatrycznego
Grażyna Borkowska-Kwiatkowska - specjalista pediatra
  Kierownik oddziału Intensywnej Terapii i Ratownictwa Medycznego i Bloku Operacyjnego
Maciej Kocot - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Ordynator pododdziału Otolaryngologicznego
Jakub Wir-Konas - specjalista otolaryngolog

  Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
lek. Krystyna Ruszkowska
 
Kierownicy pozostałych komórek działalności medycznej
 

Kierownik Przychodni Specjalistycznej
Elżbieta Rybicka-Liszewska

Odpowiada m. in. za organizowanie pacjentom Przychodni Specjalistycznej właściwego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej i wymogami NFZ. Nadzoruje pracę zespołu lekarzy zatrudnionych w lecznictwie specjalistycznym. Nadzoruje prawidłową rejestrację pacjentów oraz prowadzenie dokumentacji medycznej. Załatwia interwencje i reklamacje zgłaszane przez pacjentów. Współpracuje z ordynatorami oddziałów oraz kierownikami samodzielnych poradni specjalistycznych.

Lekarz Koordynujący Izby Przyjęć
Tomasz Kwiatkowski

Kierownik oddziału Dziennego Psychiatrycznego
Marzena Piwowarska - specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia

Odpowiedzialna m.in. za koordynowanie pracy zespołu terapeutycznego, lekarzy i pielęgniarki. Dba o wysoki poziom udzielanych świadczeń oraz nadzoruje proces kwalifikacji i przyjęć Pacjentów do oddziału. Prowadzi konsultacje merytoryczne z zespołem w zakresie procesu terapii i leczenia. Odpowiada za kontakt z Pacjentami w zakresie ewentualnych wniosków i uwag.

 

 

Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej i Pracowni Serologicznej
mgr Maria Gałecka-Wolska

Odpowiada za zapewnienie ciągłości świadczeń. Sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem wykonywanych zadań w celu zapewnienia odpowiedniej jakości badań. Organizuje pracę podległego personelu. Odpowiada również za dbałość o rozwój kompetencji zawodowych własnych i podległych pracowników Laboratorium i Pracowni Serologicznej.

Kierownik Zespołu Techników Elektroradiologii
Ewa Witecka

Kierownik Zespołu Techników Elektroradiologii odpowiada za sprawne działanie Pracowni RTG – koordynację pracy personelu, terminowe wykonywanie badań i wydawanie wyników. Nadzoruje prawidłowe rejestrowanie pacjentów i prowadzenie dokumentacji. Dba o dokładne i prawidłowe wykonywanie badań a także odpowiedni stan sanitarno-epidemiologiczny Pracowni. Nadzoruje właściwe używanie aparatów i sprzętu radiologicznego, ich konserwację i naprawy.

 

Kierownik Apteki
mgr Mariusz Stępień

Kierownik Apteki koordynuje i nadzoruje prace apteki. Planuje i realizuje zaopatrzenie CZMZ Sp. z o.o. w środki farmaceutyczne i materiały medyczne: składa zamówienia , nadzoruje przyjmowanie zamówionego towaru a także dba o właściwe przechowywanie i wydawanie środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. Nadzoruje sporządzanie leków recepturowych.