BIP
Facebook

Organy Spółki

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. rozpoczęło działalność leczniczą 01 września 2011 r. Spółka została utworzona na bazie struktur i zasobów zlikwidowanego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie.

Zarząd Spółki
Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje uchwały Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

Prezes Zarządu:

  • Jacek Sawicki

Jacek Sawicki - Prezes Zarządu Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie.

Rada Nadzorcza Spółki:

Skład Rady Nadzorczej Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o.:

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Sylwester Osiński
  • Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Magdalena Szponar
  • Sekretarz Rady Nadzorczej - Katarzyna Krawczyk

Rada nadzorcza CZMZ sp. z o.o. składa się z 3 członków, powoływana jest przez Zgromadzenie Wspólników a jej kadencja trwa 3 lata. Posiedzenia RN odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki a do zakresu jej działania należy w szczególności: ocena sprawozdań finansowych oraz wybór podmiotu uprawnionego do ich badania; powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie członków zarządu a także wskazywanie Prezesa Zarządu.

Zgromadzenie Wspólników Spółki:

  • Powiat Żyrardowski - reprezentowany przez Zarząd Powiatu.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników CZMZ sp. z o.o. pełni Zarząd Powiatu Żyrardowskiego. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy m.in. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych; udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej a także zatwierdzanie rocznych oraz wieloletnich planów działalności Spółki. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.