BIP
Facebook

Administracja

Pion administracyjny Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.

 

 

Kierownik Biura Współpracy z Kontrahentami i Spraw Organizacyjnych: Daniel Jeliński

Odpowiedzialny m.in. za:

 • obsługę organów spółki: prowadzenie  dokumentacji, organizacja oraz uczestniczenie w posiedzeniach Zarządzu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników,
 •  współpracę z podmiotami prowadzącymi obsługę prawną spółki,
 • przygotowywanie   wewnętrznych   aktów   prawnych  
 • koordynacja i nadzór nad realizacją ustaleń i poleceń organów nadrzędnych
 • prowadzenie działań marketingowych,
 • współuczestniczenie w sporządzaniu sprawozdań Zarządu, wniosków, informacji oraz analiz.

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych: Justyna Koźbiał

Odpowiedzialny m.in. za:

 • przygotowanie i przeprowadzanie procedur w trybach określonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 • przygotowanie dokumentacji i specyfikacji przetargowych, wykonywanie zadań organizacyjnych w zakresie prowadzenia postępowania przetargowego,
 • czuwanie nad prawidłowością przebiegu prac komisji przetargowej,
 • nadzorowanie zamówień składanych przez poszczególne komórki organizacyjne Spółki pod kątem zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych,
 • przygotowanie umów oraz prowadzenie dokumentacji przetargowej.

Kierownik Biura Kontraktów i Usług Medycznych: Jadwiga Wiśniewska

Odpowiedzialny m.in. za:

 • zbieranie i przetwarzanie informacji ze świadczonych usług medycznych,
 • przygotowywanie umów,
 • przygotowywanie szerokorozumianych sprawozdań, analiz i innych dokumentów z zakresu świadczonych usług,
 • obsługę spółki w zakresie współpracy z NFZ,
 • planowanie, przygotowywanie i organizowanie świadczonych usług medycznych,
 • przygotowywanie, wdrażanie i nadzorowanie działalności komercyjnej,
 • wprowadzanie nowych usług i badań diagnostycznych.

 

Kierownik Biura Kadr, Szkoleń i Płac: Ewa Radziszewska

Odpowiedzialny m.in. za:

 • planowanie, bilansowanie oraz analizowanie potrzeb kadrowych,
 • obsługę szeroko rozumianych spraw pracowniczych, zatrudnienia, socjalno-bytowych oraz płacowych,
 • współpracę ze związkami zawodowymi,
 • prowadzenie spraw związanych ze specjalizowaniem i szkoleniem personelu medycznego,
 • opracowywanie umów.

Starszy Inspektor ds. BHP: Anna Stolarska

Odpowiedzialny m.in. za:

 • prowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przypisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą
 • współpracę z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
 • realizację szeroko pojętych zadań w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego
   

Kierownik Działu Obsługi Technicznej: Sławomir Mysłek

Odpowiedzialny m.in. za:

 • szerokorozumiane zapewnienie prawidłowej eksploatacji sieci wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją instalacji, sprzętu i aparatury elektrycznej w Spółce,
 • obsługę informatyczną Spółki
 • nadzór nad zadaniami inwestycyjnymi prowadzonymi w spółce,
 • utrzymanie czystości na terenie Spółki,
 • konserwację terenów zielonych,
 • obsługę zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane,
 • zaopatrywanie Spółki w materiały środki trwałe oraz wyposażenie.