BIP
Facebook

Obowiązek informacyjny oraz prawo Pacjenta do kontroli swoich danych i uzyskania informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych

Szanowny Pacjencie!

Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informuje, że:

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:

  • Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 30, reprezentowana przez Prezesa Zarządu - Pana Jacka Sawickiego.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą Państwo kontaktować się drogą mailową: iodo@szpitalzyrardow.pl

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania a także w celu zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych.

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, kryteria ustalania tego okresu:

  • Zasady przechowywania dokumentacji medycznej określa art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Po upływie terminów dokumentacja zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta.

8. Kategorie i zakres przetwarzanych danych:

  • Kategorie i zakres przetwarzanych danych osobowych wynikają z przepisów prawa.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • Żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;
  • Otrzymania kopii danych osobowych, które jej dotyczą, podlegających przetwarzaniu, ;
  • Sprostowania, uzupełnienia danych, które jej dotyczą;
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

11. Nie będą Państwo podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

12. Podstawy prawne:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

2. 2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1318, 1524.;

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. Zm.);

4. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125);

5. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. , poz. 123);

6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138);

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 poz. 2069).

 

Prezes Zarządu

Administrator Danych Osobowych